ozdogrular.com ?zdo?rular - Anasayfa

ozdogrular.com
Title: ?zdo?rular - Anasayfa
Keywords: Muhasebe standartlar?,Borsa Rayi?leri,Hadler Ve Tutarlar,Menkul K?ymet Kazan?lar?n?n Vergilendirilmesi,Oranlar,SSK,Vergi Cezalar?,Hesaplamalar,Gecikme Zamm?,Pi?manl?k Zamm?,TEFE Genel Endeksi,TüFE Ge...
Description: ?zdo?rular Serbest Muhasebeci Mali Mü?avirlik Ltd.?ti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.
ozdogrular.com is ranked 425422 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $255,404. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ozdogrular.com has 43% seo score.

ozdogrular.com Information

Website / Domain: ozdogrular.com
Website IP Address: 178.210.173.32
Domain DNS Server: dns2.markum.net,dns1.markum.net

ozdogrular.com Rank

Alexa Rank: 425422
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ozdogrular.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $255,404
Daily Revenue: $699
Monthly Revenue $20,992
Yearly Revenue: $255,404
Daily Unique Visitors 64,376
Monthly Unique Visitors: 1,931,280
Yearly Unique Visitors: 23,497,240

ozdogrular.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Thu, 28 Jul 2016 01:58:48 GMT
Server Apache
Content-Type text/html

ozdogrular.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Muhasebe standartlar? 0 0.00%
Borsa Rayi?leri 0 0.00%
Hadler Ve Tutarlar 0 0.00%
Menkul K?ymet Kazan?lar?n?n Vergilendirilmesi 0 0.00%
Oranlar 2 0.17%
SSK 4 0.14%
Vergi Cezalar? 0 0.00%
Hesaplamalar 1 0.14%
Gecikme Zamm? 0 0.00%
Pi?manl?k Zamm? 0 0.00%
TEFE Genel Endeksi 0 0.00%
TüFE Ge... 0 0.00%

ozdogrular.com Traffic Sources Chart

ozdogrular.com Similar Website

Domain Site Title

ozdogrular.com Alexa Rank History Chart

ozdogrular.com aleax

ozdogrular.com Html To Plain Text

?zdo?rular - Anasayfa Skip to content Anasayfa Kurumsal Pratik Bilgiler Bültenler E?itimlerimiz Uyu?mazl?klar Yay?nlar?m?z Standartlar Kanunlar ?leti?im A??l?? sayfam yap S?k kullan?lanlara ekle Bu se?enek do?ru ?al??mayacakt?r. Maalesef, taray?c?n?z sat?ri?i ?er?eveleri desteklememektedir PS?KOLOJ?K TAC?Z (MOBB?NG)’?N CEZASI VAR MI? ...Devam?n? oku... VERG? DAVALARININ A?ILACA?I SüRELER ...Devam?n? oku... TARH ZAMANA?IMI SüRES?N?N DEFTER VE BELGE ?BRAZ SüRES? ?LE ?L??K?S? ...Devam?n? oku... MATRAH ARTIRIMI ORAN VE ?ARTLARI ...Devam?n? oku... SAHTE FATURA DüZENLEYENLER MATRAH VE VERG? ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAK, VERG? ?NCELEMES? VE TARH?YAT YAPILMASINA ENGEL OLAN KORUMA ZIRHINA KAVU?AMAYACAK ...Devam?n? oku... VERG? DAVALARINA BAKMAKLA G?REVL? MAHKEMELER VE DAVA A?MA SüRELER? ...Devam?n? oku... KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERG?S? BEYAN SüRES? UZATILDI ...Devam?n? oku... VERG? UYU?MAZLIKLARINDA TARH?YAT ?NCES? VE TARH?YAT SONRASI UZLA?MA ...Devam?n? oku... DAMGA VERG?S?NDE NELER DE????YOR? ...Devam?n? oku... üCRET TED?YE BORDROLARINA UYGULANACAK ?DAR? PARA CEZALARINDA üST SINIR VAR MIDIR? ...Devam?n? oku... ??E G?R?? TAR?H? NASIL DüZELT?LEB?L?R? ?DAR? PARA CEZASI NASIL ?ND?R?L?R? ...Devam?n? oku... T?CAR? FAAL?YET?N YANINDA Z?RA? FAAL?YETTE DE BULUNAN B?R MüKELLEF TEK DEFTER TUTAB?L?R M?? ...Devam?n? oku... ?FLAS ERTELEMELER?, KONKORDATO VE KAYYIM KONUSUNDA NELER DE????YOR? ...Devam?n? oku... TASF?YE MEMURLARININ ??RKET? TEMS?L YETK?LER? ...Devam?n? oku... ?N?AAT VE ONARIM ??LER?NDE VERG? KES?NT?S? BEYAN ZAMANI ...Devam?n? oku... ?? KAZASININ B?LD?R?M?N YAPILMAMASI VEYA GE? YAPILMASI HAL? ...Devam?n? oku... DAVA KONUSU ED?LM?? B?R VERG? ?NCELEME RAPORUNDA YER ALAN OLAYA ?L??K?N BA?KA B?R VERG? ?NCELEMES? YAPILAB?L?R M?? ...Devam?n? oku... GENEL KURUL VE Y?NET?M KURULU TOPLANTISINA VEK?LETEN KATILMAK MüMKüN Mü? ...Devam?n? oku... ASKER AYLI?I VE ASKER ?OCU?U AYLI?I ALMA ?ARTLARI ...Devam?n? oku... ??RKET ORTA?ININ BORCU, ??RKET?N ?HALEYE KATILMASINA ENGEL M?D?R? ...Devam?n? oku... YAPILANDIRMADA STOK DüZELTMES? VE MATRAH AYARI ?DENMEM?? VERG? BORCU OLANLAR D?KKAT! 'VARLIK BARI?I' RAFA KALKTI SAHTE S?GORTA YAPTIRANLARA CEZA GEL?YOR VERG? VE PR?M BOR?LARINI ?DEYEMEYENLERE ?K?NC? B?R ?ANS TANIYACA?IZ SGK H?LEL? BO?ANMAYI AFFETM?YOR VERG?DE ONL?NE TAK?P D?NEM? BA?LIYOR! YARGITAY'DAN ???? PERFORMANSI DE?ERLEND?R?LMES?NDE KR?TERLER BOR? YAPILANDIRMADA ?K?NC? ?ANS Tümü SGK’YA OLAN BOR?LARIN YEN?DEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKL?F? F??L? H?ZMET SüRES? ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA Y?NETMEL?KTE DE????KL?K YAPILMASINA DA?R Y?NETMEL?K VUK 472 Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i SPK’NIN HALKA A?IK ??RKETLER?N KEND? PAYLARINI ?KT?SABI HAKKINDAK? KARARI BAZI ALACAKLARIN YEN?DEN YAPILANDIRILMASINA ?L??K?N KANUN TEKL?F? VE GEREK?ES? TAM MET?N EMEKL?L?K, MALULLüK, VAZ?FE MALULLü?ü, DUL VEYA YET?M AYLI?I ALAN K???LERE FARK ?DENMES?NE ?L??K?N DUYURU S?GORTA PR?MLER?N? KDV ?ADE ALACA?INDAN MAHSUP Y?NTEM? ?LE ?DEYEN ??VERENLER?N BORCU YOKTUR YAZISI ALAB?LMELER?NE DA?R SGK GENELGES? YAYIMLANDI Ge?ici Vergi D?nemlerinde Yeniden De?erleme Oran? ??VERENLERCE S?GORTALILARA SOSYAL AMA?LARLA VER?LEN ALTIN BEDELLER?N?N S?GORTA PR?M?NE ESAS KANZANCA DAH?L ED?MES?NE Y?NEL?K SGK GENELGES? Tümü M?s?r’a 12 milyar dolarl?k ‘tarihi’ kredi yola ??kt? ?hracat??lar ‘güven’ ata?? ba?latt? Bin 684 asker TSK'dan ihra? edildi Bir?ok yay?n kurulu?u kapat?ld? Emlak Konut'un ?ncülü?ünde bu yaz 100 bin konut sat?labilir Türkiye’de yeniden yap?lanan Krone, ihracat? yüzde 400 art?rd? Enflasyonda umut G?da ?zleme Komitesi'nde “50 bin yeni KOB?” (II) Yerli teknoloji... ?htilafl? bor?larda vergi aff? ve eksiklikler 59 y?l ?nceden Anadolu’da bir kasabada sanayi i?in at?lan ilk har?... Personele yap?lan avans ?demelerinin bankadan yap?lmas? zorunlu mudur? Wikileaks amac? ne? Ya? meyve ve sebzede Rusya umudu... B?ylece en dibi de g?rmü? olduk! Mobilyac?n?n Mobitek dü?leri “Sat ve Geri Kirala”mada KDV istisnas?na ili?kin yeni düzenleme ABD finansallar?ndaki olumlu ayr??ma… Kayseri’den haberler TUSA?-Saha ?stanbul Bulu?mas? (1) DENET?M MESLE??N?N üLKEM?ZDEK? SERüVEN?, YA?ANAN SORUNLAR VE ??ZüM ?NER?LER? BA?IMSIZ DENET?M NED?R? ?zdo?rular 04.04.16 e-Bülten ?zdo?rular 02.04.16 e-Bülten ?zdo?rular 28.03.16 e-Bülten Tümü R E S M ? G A Z E T E MAL? AF ve MATRAH ARTIRIMI ?N HESAPLAMA TABLOSU 26 Temmuz 2016 Devam?n? oku... BOR? YAPILANDIRMADA ?K?NC? ?ANS 06 Temmuz 2016 Devam?n? oku... ?? SA?LI?I VE GüVENL??? YIL SONUNA KADAR CEZA? MüEYY?DE YOK 02 Temmuz 2016 Devam?n? oku... AZ TEHL?KEL? ?? YERLER? SERT?F?KA ALMAMI?SAN 156 B?N TL CEZA VAR 28 Haziran 2016 Devam?n? oku... Devam?... PERAKENDE SATI? F??LER?NE DAYALI G?DER YAZIMI MüMKüN DE??L M?? Son >> Sonu?lar 1 - 5 / 2368 Giri? Formu Kullan?c? Ad? ?ifre Beni hat?rla ?ifrenizi mi kaybettiniz? Hesab?n?z yok mu? Kay?t Ol ?ZELGELER GEL?R VERG?S? KANUNU ?ZELGELER? VERG? USUL KANUNU ?ZELGELER? KURUMLAR VERG?S? KANUNU ?ZELGELER? KATMA DE?ER VERG?S? KANUNU ?ZELGELER? DAMGA VERG?S? KANUNU ?ZELGELER? ?ZEL TüKET?M VERG?S? KANUNU ?ZELGELER? MAL? AF ve MATRAH ARTIRIMI ?N HESAPLAMA TABLOSU BAYANLARIN EMEKL? OLMA ?ARTLARI VERG? REHBER? 2016 (K?TAP ?EKL? ?LE) TüRK T?CARET KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DE????KL?K YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI TASLA?I(YEN?) VERG? USUL KANUNU TASARI TASLA?I(YEN?) GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMS?LC?S? BULUNDURMA ZORUNLULU?U VE N?SAPLAR ?FLAS ERTELEME ve SüRE?LER? K?RA GEL?R? ELDE EDENLER ???N HATIRLATMALAR MENKUL SERMAYE ?RADI ELDE EDEN GER?EK K???LER ???N BEYANNAME NOTLARI VERG? DAVA VE VERG? DA?RELER? D?LEK?E ?RNEKLER? TAT?L VE BAYRAMLARDA ?Z?N SüRES? VE MESA? üCRETLER? ?HALELERDE VERG? VE SGK BORCU SINIRI (2016 YILI) KISM? KDV TEVK?FAT ORANLARI(GüNCEL) KDV ?ADE ?ARTI VE MAHSUPLARINA ?L??K?N TABLO(*) KDV TEVK?FATLARINA ?L??K?N ?ADE TABLO 4857 SAYILI ?? KANUNU ( En son ?ekli) E-DEFTER UYGULAMA KILAVUZU ?HALEYE KATILIMDA SSK ve VERG? BORCU SINIRI 2015 Y?l? ASGAR? üCRET ve S?GORTA PR?M?NE ESAS KAZAN? ile ASGAR? GE??M ?ND?R?M? TUTARLARI GüNCEL KDV ORANLARI Tümü MAKALELER KASA'DAK? HAYAL? PARAYA VE ORTAKLARDAN HAYAL? ALACAKLARA AF GEL?YOR, % 3 VERG? ?DEYEREK BU PARALARDAN KURTULAB?L?RS?N?Z. TARIM SSK YADA EK/5 G?RE EMZ?REN KADIN S?GORTALININ ?? KAZASI NED?R? 15 TEMMUZ ?EH?TLER?NE TAVANDAN TAZM?NAT GüMRüK ALACAKLARININ YEN?DEN YAPILANDIRILMASI KOOPERAT?FLERDE S?ZLE?MEL? AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULU?U VERG? BARI?I VE KAPSAMI SGK BOR?LARI YAPILANDIRILIYOR ?LAVE EMEKL? AYLI?INI K?MLER NASIL ALIR? EVL?L?K ?ZN? E-FATURA MI KULLANMALIYIM, E-AR??V FATURA MI? VERG? AFFI VEYA VERG? BOR? YAPILANDIRMA PAKET? NELER GET?R?YOR? MEMURLARININ YEN? H?ZMET BOR?LANMA RAKAMLARI NE KADAR OLACAK? TAVANDAN PR?M ?DEYENLER?N EMEKL?L?K PLANLAMASINDA ?NEM ARZEDEN KONULAR üLKEM?ZE TUR?ST GET?REN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTELER?NE SA?LANAN DESTEK B?R DANI?TAY KARARI VE Dü?üNDüRDüKLER? Tümü BASINDAN MAKALELER EMEKL?L?K YAKLA?TIK?A SORULAR ?O?ALIYOR DESTEKTEN YOKSUN KALANA TAZM?NAT! AYLIKSIZ ?Z?N BOR?LANMASINDA ALTI AYLIK BEKLEME SüRES?NE TAKILMAYIN Memurlu?a Atanan Askeri Personelin Derece-Kademe Haklar? Nas?l Uygulanmal?? Basit usule tabi mükelleflerde kazan? indirimi EMEKL? OLMAK ?STEYENLER?N SORULARI Anayasa Mahkemesi’nden SSK Emeklisi Memurlarla ?lgili ?nemli Karar Engelli ?al??t?rana ücret deste?i geldi Memurun K?dem Süresi ile Hizmet Süresi Neden Farkl?d?r? ?kramiye Davalar?nda Altm?? Günlük Ba?vuru Süresine Dikkat! Ge?ici Vergi D?nemlerinde Nakit Sermaye Art??? ?ndiriminden Yararlan?lamaz m?? Elektronik tebligatta ge?erlilik sorunu Emekli Sand??? ??tirak?ili?inde Ya? Sorunlar? ve ??zümler Bireysel ba?vuru kararlar?n?n vergi yarg?s?ndaki etkileri Gündelik?iyi SGK’ya bildirin Tümü MAL? TAKV?M MT Kay?t bulunmad?! E??T?M VE SEM?NERLER?M?Z ES Kay?t bulunmad?! ANKETLER E-Defter tutmaya haz?rm?y?z Evet Hay?r Fikrim Yok HESAPLAMALAR Maa? Hesaplama K?dem Ve ?hbar Tazminat? Adat Reeskont Gecikme Faizi ve Zamm? Motorlu Ta??t Vergisi SON HABERLER PS?KOLOJ?K TAC?Z (MOBB?NG)’?N CEZASI VAR MI? KASA'DAK? HAYAL? PARAYA VE ORTAKLARDAN HAYAL? ALACAKLARA AF GEL?YOR, % 3 VERG? ?DEYEREK BU PARALARDAN KURTULAB?L?RS?N?Z. TARIM SSK YADA EK/5 G?RE EMZ?REN KADIN S?GORTALININ ?? KAZASI NED?R? SGK’YA OLAN BOR?LARIN YEN?DEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKL?F? F??L? H?ZMET SüRES? ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA Y?NETMEL?KTE DE????KL?K YAPILMASINA DA?R Y?NETMEL?K Copyright ? 2005 - 2016 ?zdo?rular Yasal Uyar? Design by Bar?? üNAL

ozdogrular.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: OZDOGRULAR.COM
 Registrar: FBS INC.
 Sponsoring Registrar IANA ID: 1110
 Whois Server: whois.isimtescil.net
 Referral URL: http://www.isimtescil.net
 Name Server: DNS1.MARKUM.NET
 Name Server: DNS2.MARKUM.NET
 Status: ok https://icann.org/epp#ok
 Updated Date: 18-apr-2016
 Creation Date: 15-may-2004
 Expiration Date: 15-may-2019
>>> Last update of whois database: Wed, 11 May 2016 23:32:04 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars